media kit

Please use these logos on this website in public medias.

PANTHERA LOGO TYPE A

Download Logo
Panthera Logo Type A - White
Download Logo
Panthera Logo Type A - Black
Download Logo
Panthera Logo Type A - Yellow

PANTHERA LOGO TYPE B

Download Logo
Panthera Logo Type B - White
Download Logo
Panthera Logo Type B - Black
Download Logo
Panthera Logo Type B - Yellow

PANTHERA LOGO TYPE TYPO

Download Logo
Panthera Logo Type Typo

media kit

Please use these logos on this website in public medias.

PANTHERA LOGO TYPE A

Download Logo
Panthera Logo Type A - White
Download Logo
Panthera Logo Type A - Black
Download Logo
Panthera Logo Type A - Yellow

PANTHERA LOGO TYPE B

Download Logo
Panthera Logo Type B - White
Download Logo
Panthera Logo Type B - Black
Download Logo
Panthera Logo Type B - Yellow

PANTHERA LOGO TYPE TYPO

Download Logo
Panthera Logo Type Typo